Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů („Zásady“) představují základní zásady, kterými se společnost DELIMAX a.s., se sídlem na adrese Bratislavská 1647/3, 695 01 Hodonín, IČO: 269 16 371(„Společnost“) řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů. Tyto Zásady provádějí práva a povinnosti Společnosti vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:

 1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“);
 2. zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o některých službách informační společnosti“); a
 3. zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o elektronických komunikacích“).

Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky www.lavilla.cz („Webové stránky“), a to bez ohledu na to, zda jsou ve smluvním vztahu se Společností či nikoliv.

Užíváním Webových stránek Společnosti berete na vědomí tyto Zásady a souhlasíte s jejich uplatněním.

Co jsou to osobní údaje

Osobními údaji se dle GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě. V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby.

Jaké osobní údaje společnost zpracovává

Společnost o Vás může shromažďovat následující osobní údaje:

 1. Osobní údaje, které Společnosti sami sdělíte

Takovými osobními údaji jsou zejména údaje, které uvedete ve vyplněném webovém formuláři, nebo které Společnosti sdělíte prostřednictvím e-mailu, telefonu či jinou obdobnou cestou.

ONLINE REZERVACE

V případě online rezervace stolu prostřednictvím webového rezervačního formuláře bude Společnost zpracovávat zejména tyto osobní údaje: jméno, příjmení, telefon, e-mail, poznámku k rezervaci a čas rezervace.

DÁRKOVÝ VOUCHER

V sekci Dárkový voucher Společnost nabízí možnost zakoupit zážitkové dárkové poukazy. Aby Společnost mohla zakoupený voucher evidovat a doručit na vybranou adresu, bude zpracovávat zejména tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon, údaje o požadovaném voucheru a adresu pro zaslání poštou.

NEWSLETTER

Pokud s tím udělíte souhlas, bude Společnost Vaše osobní údaje využívat také k zasílání pravidelných marketingových informací a nabídek, které by Vás mohli zajímat. Zasílání newsletteru můžete kdykoliv odhlásit, a to postupem uvedeným na konci každého newsletteru, nebo kliknutím na následující políčko ODHLÁSIT.

 1. Osobní údaje, které o Vás Společnost shromažďuje

Při návštěvě Webových stránek může Společnost shromažďovat některé informace nezbytné pro to, aby byl zajištěn jejich řádný a pohodlný provoz.

Jedná se zejména o typ/verzi prohlížeče, čas strávený na serveru, průměrný čas strávený na webových stránkách, jméno domény, dříve navštívené webové stránky a jednotlivé podstránky navštívené na Webových stránkách.

Tyto osobní údaje Společnost využívá ke správě a zlepšování Webových stránek a pro účely zajištění interních operací, včetně řešení problémů, analýzy dat, statistických účelů a evidenci četnosti náhledů. Tyto informace nejsou kombinovány s žádnými jinými daty a nejsou předávány žádné třetí osobě.

Poskytování osobních údajů

Osobní údaje, které o Vás Společnost získá mohou být předávány třetím osobám, které Společnosti pomáhají plnit její smluvní povinnosti zprostředkováním určitých služeb. Společnost předává osobní údaje pouze těm zpracovatelům, kteří poskytují záruky dostatečné úrovně zabezpečení Vašich osobních údajů a tyto osobní údaje zpracovávají výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

V tomto smyslu může mít přístup k osobním údajům společnost Bookio.cz, s.r.o., IČ: 24207586, která pro Společnost zajišťuje správu a organizaci online rezervací.

Prostředky ochrany osobních údajů

Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k osobním údajům Společnost přijala organizační a technická opatření.

Mezi tato opatření patří:

 1. organizační omezení zužující okruh osob oprávněných přicházet do styku s osobními údaji; a
 2. technické zabezpečení serverů a Webových stránek Společnosti proti neoprávněné manipulaci.

Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou rovněž vázány mlčenlivostí v souladu s čl. 28 odst. 3 psím. b) GDPR.

Délka uchovávání Osobních údajů

Společnost Osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služeb, minimálně však po dobu dvou let po posledním poskytnutí služeb danému Subjektu údajů. V případě, kdy ke zpracování osobních údajů dochází na základě souhlasu, bude Společnost zpracovávat osobní údaje po dobu trvání souhlasu.

Cookies

Společnost využívá při provozu svých Webových stránek tzv. cookies, což jsou textové soubory malého rozsahu, které jsou odesílány ze serveru Společnosti do Vašeho prohlížeče, a při Vaší opětovné návštěvě Webových stránek mohou být zaslány zpět na server Společnosti. Tím Cookies umožňují Společnosti rozpoznat Váš prohlížeč, zapamatovat si informace o Vaší předchozí aktivitě na Webových stránkách, a uzpůsobit tak obsah Webových stránek Vašim potřebám.

Společnost využívá následujících druhů Cookies:

 1. technické Cookies, které umožňují základní provoz Webových stránek;
 2. relační Cookies, které jsou potřebné ke správnému zobrazení Webových stránek a jsou automaticky smazány v okamžik, kdy Subjekt údajů opustí Webové stránky;
 3. permanentní Cookies, které umožňují jedinečnou (anonymní) identifikaci konkrétního Subjektu údajů, jeho přístup na Webové stránky a jeho chování na nich. Na základě permanentních Cookies je pak rozpoznán konkrétní Subjekt údajů při opakované návštěvě Webových stránek. Permanentní Cookies mohou být dále používány zejména pro měření a reklamu aktivity Subjektů údajů na Webových stránkách;
 4. reklamní Cookies, které umožňují jednotlivým Subjektům údajů zobrazovat cílenou reklamu, a to na základě příslušnosti jednotlivých Cookies do daného reklamního systému.

Cookies je možné odstranit pomocí nastavení vašeho prohlížeče. V nastavení je rovněž možné změnit preferenci ukládání cookies tak, aby určitý typ cookies nebyl ukládán, případně nebyly cookies ukládány vůbec. Pokud však zablokujete, vypnete či jinak odmítnete některé Cookies, Webové stránky se nemusí zobrazovat správně nebo nebude možné využívat některé služby či funkce webových stránek.

Omezení odpovědnosti

Společnost neodpovídá za správnost ani úplnost obsahu Webových stránek, který byl přebraný od třetích stran či za ochranu osobních údajů při návštěvě těchto stránek.

Práva subjektů údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Společností Vám náleží následující práva:

 1. právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;
 2. právo požadovat přístup k osobním údajům a k informacím o jejich zpracování;
 3. právo na opravu či doplnění nepřesných osobních údajů;
 4. právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů;
 5. právo na omezení zpracování osobních údajů;
 6. právo získat osobní údaje, které jste Společnosti poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě;
 7. právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů;
 8. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; a
 9. právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n.

Výše uvedená práva a případné stížnosti je možné uplatnit u Společnosti, jakožto správce údajů písemně na níže uvedené adrese či na e-mailovou adrese info@delimax.cz .

DELIMAX a.s.
Bratislavská 1647/3
695 01 Hodonín